Su Mi Aung: Pišem onako kako mi dolazi iz srca – Suu Mie Aung: I write as it comes from my heart

Filed under: 2020,afirmator,arhiva,Broj 96 - mart 2020,interview review,intervju |

„Magično veče“ u „Tuluz Lotreku“, Beograd, 2020

 

Su Mie Aung, pesnikinjа, urednica i novinarka iz Mjanmara, već trideset godina objavljuje kratke priče, pesme, novele i eseje („Zelena zavesa“, 2004, „Žene i druge priče“, 2008, „Muškarci i druge priče“, 2012, „Kad odem od tebe“, 2016). Poetske performance, na koje je posebno ponosna, izvodila je u domovima kulture, galerijama i Francuskom kulturnom centru u Rangunu, a najzapaženiji su bili oni izvedeni pod pokroviteljstvom Britanskog saveta (Signature, Rangun) i Reader’s Channal-a (Mjanmarski festival knjige, Rangun). Za nas je Su Mie Aung interesantna i zbog toga što je jedan od pokretača i učesnika projekta „Most kulture Srbija-Mjanmar“, koji je pokrenut 2015. godine u cilju kulturnog povezivanja dve zemlje.

 

 

Kako ste počeli sa pisanjem?

Kada sam bila mala, volela sam, više od života, muziku i gitaru. U mom rodnom gradu, međutim, nije bilo muzičke škole. Ipak, za kratko vreme sam sama naučila da sviram gitaru, tako što sam uporno učila i vežbala. Moj san je bio da postanem muzičar.

Kad sam diplomirala, bio mi je potreban posao kako bih mogla da ostanem u Rangunu, nekadašnjem glavnom gradu Mjanmara. Jedino što sam želela je da sviram gitaru. Tako sam našla posao – da sviram i pevam – u prelepom kafiću, zvanom „Gospodin Gitara“ (Mr Guitar) . Ubrzo potom, srela sam mladića, bluz i džez gitaristu, koji je svirao u istom kafiću i voleo muziku isto koliko i ja. Neočekivano smo se zaljubili i, potpuno neplanirano, venčali.

Mislila sam da smo na istom životnom putu, ali se moj san vrlo brzo raspao, jer se mom svekru nije dopadalo što sviram gitaru u kafiću. Smatrao je da mu moj posao nanosi sramotu, jer je bio sveštenik Džesin crkve u Rangunu. Želeo je da promenim posao.

Plakala sam danima i na kraju prestala da sviram gitaru. Tada sam zapisala na papir svoja osećanja o izgubljenom snu. Tako sam počela da pišem  – pesme i kratke priče, kasnije sam postala pisac.

 

Kojim temama se bavite?

Nikada ne pišem po šablonu. Pišem onako kako mi dolazi iz srca.

 

Pišete poeziju i prozu, objavili ste knjigu eseja („Kad te napustim“) i romane („Zelena zavesa“, „Žene i druge priče“, „Muškarci i druge priče“). Recite nam više o njima.

Pisala sam o muškarcima u svojoj okolini: o čoveku u muzeju, na pozornici, čoveku sa problemima, čoveku u mojoj viziji, čoveku za uredničkim stolom itd. Kratke priče objavljivala sam u časopisima koji su izlazili jednom mesečno u Mjanmaru. Neke od tih priča našle su se u knjizi.

Priče o ženama i drugom … Pisala sam i o ženama: žena i ljubav, umetnost, smrt, suze itd. U knjizi se našlo 14 priča.

„Kad vas napustim“ naziv je knjige eseja: kada žena sazna datum svoje smrti, šalje poruku svome mužu da se, nakon njene smrti, oženi drugom. Poruka knjige je: nemojte biti sami.

Volim da se izrazim na novi način – da stvaram novu formu umetnosti. Tako sam na promociji ove knjige izvela performans – za svaku od mojih 14 priča po jedan. Ni jedan drugi pisac u Mjanmaru nije na promociji svoje knjige izvodio performanse. Ja sam u tome prva.

 

Izvodili ste poetske performanse u kulturnim centrima, galerijama, Francuskom kulturnom centru u Rangunu … Šta želite da poručite publici kroz ovaj oblik poezije i umetnosti?

Nemam ništa posebno da kažem svojoj publici, samo izražavam i delim sa njom ono što osećam, a osećam sreću, tugu, bol, zadovoljstvo, strah i sl. Sa svima njima delim svoja osećanja. To činim i kada čitam pesmu, i kada izvodim performans: pevam pesmu.

 

„Most kulture Srbije-Mjanmar“ u „Prozoru“, Beograd, 2020

Da li su nastupi na „Magičnoj večeri“ u kafiću Tuluz Lotrek, kafiću Prozor i Udruženju književnika Srbije vaš prvi međunarodni nastup?

To je moje prvo nastupanje u Evropi. Osećala sam se divno među srpskim pesnicima, umetnicima i publikom u kafiću „Tuluz Lotrek“. Oni imaju dobru percepciju i dobar osećaj za moja dela. Mnogo vam hvala na tome.

 

Recite nam nešto više o aktivnostima PEN centra čiji ste član.

Nastupala sam, u organizaciji Pen centra Mjanmara, više puta u azijskim zemljama: Tajlandu (Bangkok), tri puta, Indoneziji (Džakarta), na Filipinima (Manila).

Organizovali smo mnogo književnih večeri širom Mjanmara. Tamošnja publika voli knjige i proživljava umetnost. Moramo da nastupamo pred publikom, i tada kombinujemo muziku i literaturu, kako bismo ljudima približili knjige i omogućili im da uživaju u umetnosti. Na takvim događajima čitam svoje pesme.

 

Vi ste i urednik mnogih časopisa. Recite nam nešto više o mjanmarskoj umetničkoj sceni.

Preko deset godina uređivala sam mesečnike. Danas, međutim, u Mjanmaru ima jako malo časopisa. Ljudi su danas više zainteresovani za korišćenje društvenih medija, poput Fejsbuka, nego za čitanje časopisa. Zbog toga sami pisci organizuju kulturne događaje i čitaju svoje pesme i na taj način se približavaju publici.

 

Da li se može živeti od umetnosti?

Ja ne mogu da se izdržavam od umetnosti. Većina pisaca, mjanmarskih umetnika, ne može da živi od svoje umetnosti. Svi oni moraju da rade i neke druge komercijalne poslove kako bi zaradili novac. Ja danas radim kao lektor u jednoj poznatoj izdavačkoj kući. To je moj pravi, profesionalni, posao.

 

***                                                             ***                                                                     ***

 

 

Multimedijalna izložba „Eho kratkih slika“, Galerija „Singidunum“, Beograd, 2020

Suu Mie Aung: I write as it comes from my heart

 

Su Mie Aung is poet, writer, editor and journalist from Myanmar. For thirty years now she publishes her short stories, poems, novels and esseys (“Green Curtain“, 2004, “Women and other stories, 2008, “Men and other stories, 2012, “When I walk away from you“, 2016). She is especially proud of her performances. She performed in cultural centers, galleries, Franch Cultural Centre in Yangon, “Signature”, Yangon, Myanmar Book Festival, Yangon. As one of the authors of the Project “Cultural Bridge Serbia-Myanmar”, Su Mie Aung is all the more interesting to us, because she is culturally connecting two of our countries since 2015.

 

How did you become a writer?

When I was young, I loved music and guitar, more than breathing, but there was no music school in my native town. So, I learned how to play guitar on my own. I worked very hard, and, in no time, I learned how to play. All I wanted was to be a musician.

When I graduated, I needed a job if I wanted to stay in Yangon, former capital city of Myanmar. But all I wanted to do is to play guitar. So I found a job – I sang and played guitar – at beautiful café, “Mr. Guitar”. Soon I met a man, blues and jazz guitarist, who worked at the same café. He loved music as I did. We fell in love unexpectedly and soon after we were married.

I thought we were on same path, but very soon, my dream fell apart, because my father in law didn’t want me to work at a cafe as a guitar player. He thought my job bore disgrace to him, because he was a pastor at Judson Church in Yangon. He wanted me to have a career change.

I cried for days and finally stopped playing guitar. I wrote down my feelings about my lost dream. I’ve put them in poems and short stories, and that is how I became a writer.

 

What do you write about?

I never follow a certain writing method. I write as it comes from my heart.

 

You write poetry and prose, you have published book of essays („When I Leave You“) and novels („The Green Curtain“, „Women and Other Stories“, „Men and Other Stories“). Tell us more about them.

I wrote about men in my surroundings: a man in the museum, on the stage, a man with the problems, a man in my vision, a man at the editorial table etc. I published short stories in Myanmar’s monthly magazines and some of them I published in a form of a book.

Women and others stories… I wrote stories about woman as well: about woman and love, art, death, tears etc. There are 14 stories in a book.

“When I leave you” is a name of a book of esseys: when woman finds out the time of her death, she sends message to her husband to marry another after she dies. The message of the book is: do not live alone.

I love to create a new form of art. When I did a promotion of my book, I did 14 performances – one for each story. No other writer in Myanmar did that. I am the first.

 

You performed poetic performances in cultural centers, galleries, France Cultural Center in Yangon … What are you trying to say to the public through this form of poetry and art?

I have nothing special to say to my public, I am just expressing and sharing what I feel, and I feel: happiness, sadness, pain, satisfaction, fear etc. I share all of my feelings with everyone.
I do that when I read a poem, and when I am doing the performance: I am singing a song.

 

Are the performances you did at the “Toulouse Lautrec Café” (“Magic Night”), at the “Prozor Café” and at “Serbian Writer’s Association” your first international performances?

It was my first experience in Europe. I felt wonderful among Serbian poets, artists and audiences who came to “Toulouse Lautrec Café”. They have a good perception and good feeling about my work. So, thank you so much for that.

 

Književna poznanstva: Most kulture Srbija-Mjanmar, Udruženje književnika Srbije, Beograd, 2020

You are a member of the PEN Center. Tell us more about its activities.

PEN Center organized many activities in Myanmar and other Asian countries, and I performed in a number of them: Тhailand (Bаnkоk), three times, Indonesia (Jаkаrtа), Philippines (Маnilа).

Our public loves books and art. Combining the music and the literature, we are working with the public, so they will love books more and enjoy the art better. I read my own poems on such events.

 

You are also an editor. Tell us more about the Myanmar art scene.

Over ten years I worked as an editor in Myanmar’s monthly magazines. However, there are few magazines in Myanmar today. People are more interested in social media, such as Facebook, than in reading magazines. That’s why writers read their own poems and organize cultural activities for the public.

 

Can one make a living as an artist?

As many Myanmar’s writers and artists, I cannot live as an artist. All of us must have some other jobs to make ends meet. Today, I work as an editor at a famous publishing house. This is my professional job.

 

Translated by Nenad Vučković and Tamara Lujak

Interviewed by Tamara Lujak