UDRUŽENJE „IK NERA“

Filed under: 2014,afirmator,broj-25-april-2014,info |

UDRUŽENJE „IK NERA“

Bože Baucala 18/4, Beograd

Šta je VIZIJA izdavačke kude „Nera“?

Izdavačka kuda „Nera“ želi da stvori prostor u kome de mladi, neafirmisani

ili nedovoljno afirmisani autori, kao i autori koji ne žele ili nemaju da finansiraju

svoje projekte, a koji se izdvajaju autentičnim talentom i spisateljskim senzibilitetom,

modi da objave svoja dela bez ličnih finansijskih ulaganja, odnosno

nezavisno od svojih materijalnih mogudnosti. U tom smislu, vizija izdavačke kude

„Nera“ je da bude onaj pouzdani most između autora i čitaoca, koji bi i

trebalo da odlikuje vrednost i smisao izdavašatva, a koji je u današnje vreme

prilično okrnjen i klimav.

Svedoci smo toga da čak i autori koji izdvoje potrebna finansijska sredstva

za finansiranje svoje knjige, uz mnogo odricanja, zaduživanja, obedanja i sl., na

kraju završe sa tredinom ili polovinom ugovorenog tiraža sa kojim ne znaju šta

da rade. Izdavači ne poštuju ugovore, ne održavaju promocije, ne sprovode

medijske kampanje. Dešava se čak i da ne odštampaju dogovoreni broj primeraka.

I pored toga što je izdvojio značajna sredstva za svoju knjigu, autor je na

kraju prepušten samom sebi, s gorkim ukusom u ustima.

Velike izdavačke kude nemaju puno sluha za neafirmisane autore, posebno

ako se žanrovski ne uklapaju u njihovu izdavačku politiku i ako njihovo delo

izlazi iz okvira popularnog i pitkog štiva „za plažu“ koje garantuje komercijalni

uspeh.

Tu „Nera“ vidi svoje mesto i ulogu i želi da bude ALTERNATIVA!

Takođe, tradicionalne književne i kulturne institucije koje su nekada pružale

priliku mladim i neafirmisanim autorima da izađu iz anonimnosti putem

konkursa imaju sve manje sredstava za ovakve projekte, zbog generalno loše

situacije u kulturi danas. Uslovi su sve strožiji i nepovoljniji za autore, tako da,

grubo rečeno, jedan od hiljadu autora danas uspeva da objavi svoj prvenac na

ovaj način i da izađe iz anonimnosti i izdvoji se svojim delom. Za mnoge

neupudene autore je pravi šok kada nakon učestvovanja na ovakvim konkursima

dobiju obaveštenje da je njihov rukopis „prošao,“ i da je uredništvo

spremno da stane iza njegovog dela, ali da za tu povoljnost mora da izdvoji

sumu od, recimo, hiljadu evra?! Teško je izbedi cinizam u ovom slučaju i ne

primetiti da vedina autora nije u stanju da „primi“ ovakvu vrste nagrade i da

nije sigurno da li je nagrađen ili kažnjen svojim rukopisom.

Po čemu je „Nera“ drugačija?

Reklo bi se da nama danas ne manjkaju izdavačke kude – naprotiv, svedoci

smo da niču kao pečurke posle kiše! – ved kude sa DRUGAČIJOM vizijom i

politikom rada! Prosto rečeno, „Nera“ polazi od toga da bi autor trebalo da

bude NAGRAĐEN svojim delom, a ne OPLJAČKAN, i da se ta nagrada sastoji od

pružanja kompletnih usluga za realizaciju knjige, od predavanja rukopisa do

njenog nalaženja puta do čitaoca. Pri tom nema iluzija da de ovakav pristup biti

lagan i jednostavan. Naš put je u velikoj meri plivanje „protiv struje“ i današnjeg

trenda u izdavaštvu, ali verujemo da sama ideja nosi u sebi dovoljno

pozitivne energije i humanog naboja da de na kraju uroditi plodom. Potreban je

veliki entuzijazam i ogroman trud da bi se danas pronašla sredstva za finansiranje

knjige jednog autora. Zbog toga je neophodno uspostaviti pravu

ravnotežu između realnih očekivanja i mogudnosti.

Strategija humanitarne izdavačke kude „Nera“

Kao nevladina organizacija humanitarnog karaktera, „Nera“ se u svom

radu oslanja na saradnju sa donatorima i sponzorima u vidu pravnih i fizičkih

lica koji de imati sluha za njenu ideju i želju da pomognu njenim autorima da

objave svoja dela.

To znači da TRAŽIMO PARTNERE!

Verujemo da u današnjim firmama, kompanijama, vladinim i nevladinim

organizacijama, postoje oni koji de imati razumevanja za jednu ovakvu viziju i

svest o važnosti ulaganja u pisanu reč, koja de, bez našeg zajedničkog doprinosa,

ostati u zapedku, kao nezasejano seme. Tragedija kulture našeg vremena

nije samo u tome što su najtraženiji naslovi danas skrobimanske pikanterije

zvezda „Grand parade“, koje najčešde za njih pišu pisci iz senke, ili senzacionalističke

„knjige za plažu“ koje pišu voditeljke popularnih TV emisija, kojima

su sva medijska vrata širom otvorena. Tragedija je i u tome što postoje oni

kojima „zvezde“ naše kulturne javnosti nisu naklonjene, a koji zaista umeju da

pišu i imaju šta da kažu. Oni su naša savest. Njihovi neobjavljeni rukopisi i biseri

koji se u njima nalaze zauvek de biti svedočanstvo našeg odnosa prema kulturi i

nemara ili ravnodušnosti.

S druge strane, ulaganje u ono što prepoznajemo kao književnu vrednost,

predstavlja SEJANJE SEMENA! Sejanje u bududnost. Svaka knjiga, ma kako

neznatnom se ona činila u datom trenutku u moru drugih, predstavlja svedočanstvo

jednog vremena. Seme. Oni koji su pomogli tom semenu da nađe svoj

put do plodne zemlje, do čitaoca, do javnosti, do mesta u Narodnoj biblioteci ili

knjižari, idu stopama jednog jurodiva kakav je bio Geca Kon, koliko god da su

skromni njihovi doprinosi.

Zbog toga je pronalaženje partnera od vitalnog značaja za ostvarenje ideje

izdavačke kude „Nera“ i njeno delovanje.

Šta očekujemo od svojih partnera?

Humanitarna organizacija „Nera“ de sa svakim partnerom koji odluči da

učestvuje u njenom izdavaštvu sklopiti UGOVOR o saradnji, sa precizno

definisanim stavkama o tome šta sponzorstvo ili donacije podrazumevaju, i

kakve su obaveze „Nere“ prema partneru.

Partner de dobiti na uvid spisak „Nerinih“ autora sa kratkom biografijom,

kao i odlomke njihovih rukopisa i radova, na osnovu kojih de modi da proceni

kvalitet samog dela, odnosno njegovu relevantnost u današnjem vremenu.

Takođe de modi i lično da se upozna sa autorom kojeg de finansirati, odnosno

da prati proces nastajanja i promovisanja knjige od početka do kraja.

Izdavačka kuda „Nera“ se obavezuje na transparentan i odgovoran odnos

sa svojim partnerima u kojem de oni imati uvid u njeno delovanje i progres.

Prema dogovoru i zahtevu samog partnera, naši partneri de biti zastupljeni

u marketingu knjige, reklamnom materijalu ili proizvodima na promocijama

i medijskim nastupima. Takođe postoji mogudnost da njihovo ime,

odnosno logo njihove firme ili organizacije budu odštampani i u samoj knjizi u

vidu posebne zahvalnice ili naziva sponzora. Naše partnerske firme ili

organizacije modi de da predstave svoju delatnost ili proizvode i na stranicama

knjige izabranog autora koje de biti posebno predviđene za to.

Naši partneri de takođe modi i uživo da se pojavljuju i predstavljaju na

našim promocijama, i da dobiju prostor za kratku medijsku kampanju, odnosno

reklamu, pod uslovom da se ne radi o političkoj kampanji.

Izdavačka kuda „Nera“ de dostavljati izveštaje i račune na uvid svojim

partnerima, kao dokaz da ispunjava preuzete obaveze i poštuje dogovore.

Šta očekujemo od svojih autora?

Od svojih autora očekujemo da rade ono što najbolje znaju – DA PIŠU!!!

Izdavačka kuda „Nera“ postoji ZBOG svojih autora, a ne obratno. Zato

volimo da kažemo da MI NEMAMO „PROJEKTE,“ VED AUTORE!

Naši autori nisu „projekti,“ ved ljudi za koje verujemo da su dovoljno

talentovani i autentični kao pisci da se vredi zauzeti za njih i njihova dela, i

uložiti svu potrebnu energiju da njihovi rukopisi ugledaju svetlost dana i budu

prezentovani onako kako to zaslužuju.

To znači da demo svoje autore PAŽLJIVO BIRATI, oslanjajudi se u prvom

redu na vlastiti književni ukus i senziblitet o kojem de modi da sude naši partneri

i čitaoci.

Jedan od svojih najviših CILJEVA, „Nera“ vidi u tome da posebnu i nepodeljenu

pažnju posveti SVAKOM SVOM AUTORU, odnosno svakom delu

promovisanja knjige, ponaosob.

To znači da nedemo objavljivati više knjiga no što smo spremni da medijski

ispratimo, niti demo držati zajedničke promocije i kampanje. Verujemo da svaki

autor zavređuje SVOJIH PET MINUTA, svoj trenutak slave i pune medijske

pažnje, kao nagradu za svoje delo. Kao što verujemo i da svaka knjiga treba da

ima svoj puni odjek i bljesak u jednom vremenskom trenutku.

Zbog toga de broj objavljenih knjiga u toku jedne godine biti OGRANIČEN i

pažljivo osmišljen.

Izdavačka kuda „Nera“ de sklopiti UGOVOR o saradnji sa svakim autorom

ponaosob u kojem de biti precizno definisana i regulisana međusobna prava i

obaveze.

I, naravno, od svojih autora očekujemo da učestvuju na promocijama i

medijskim predstavljanjima i događajima koje de „Nera“ organizovati u cilju

promocije njihovih dela, i da aktivno sarađuju u svim humanitarnim akcijama

koje de „Nera“ sprovoditi vezano za njihovu knjigu.

Na kraju, ostavimo malo prostora i za MISTERIJU! Kao što je tajanstven

put čoveka do žene (Izreke 30:19), tako postoji i izvesna misterija u putu od

autora do izdavača, od izdavača do partnera, i od knjige do čitaoca. Recimo da

je reč o prepoznanju ili o onome što je Balaševid rekao: „Samo retki nađu

retke.“ Zato verujemo da de nam tajanstveni tok „Nere“ koja nas je spojila i

koja teče kroz čitavu ovu priču na samo njoj znan način, pomodi da dođemo u

kontakt sa pravim autorima (neki od njih su ved deo našeg tima!), i dalje do

pravih partnera i čitalaca.

Kako zamišljamo promocije?

Kao nevladina organizacija, „Nera“ i medijski želi da se izdvoji humanitarnim

karakterom svoga delovanja. Pored toga što prvenstveno ima za cilj

afirmisanje „autora u senci,“ „Nera“ želi da u svoje promocije i medijske

nastupe uključi i one manje popularne, diskriminisane ili prosto zapostavljene

grupe i slojeve društva, kao što su domovi za nezbrinutu decu ili decu ometenu

u razvoju, starački domovi – gerijatrijske ustanove, romske zajednice,

rehabilitacione centre za lečenje bolesti zavisnosti, sigurne kude, itd. Kao što

demo pozivati pripadnike ovih grupa da gostuju na našim promocijama i

pokažu šta znaju i koliko se nesludene kreativnosti krije u njima, tako demo i mi

sa svojim autorima odlaziti u te centre i ustanove i održavati književne večeri i

nastupe tamo. Verujemo da je „Nerina“ uloga i misija da i tu bude MOST

između skrajnutih grupa ljudi i autora, u otkrivanju njihovih talenata, i spajanju

kreativnih energija. Prosto želimo da damo šansu onima „u senci“ da izađu na

svetlost dana i bljesnu, i imaju onih „pet minuta slave“ koje zavređuju i koje

mogu da donesu promenu i podignu našu svest.

Vaspitač Ivan, u Domu za osobe ometene u razvoju, „Srce iz Jabuke“

(Kako mrzimo ovaj naziv, jer to su ljudi sa jakom kreativnom energijom.)

Zastupljenost različitih žanrova

Izdavačka kuda „Nera“ ved sada ima grupu autora koji su joj poklonili

poverenje i čiji rukopisi čekaju da ugledaju svetlost dana. Među njima su pisci

različitih žanrova i stilova, od naučne fantastike, romana, novela, dečjih priča i

pozorišnih predstava, do popularne psihologije. „Nera“ ima lični kontakt sa

svakim svojim autorom, i trudi se da uspostavi odnos poverenja i stalne komunikacije

koji de garantovati dobru saradnju. S ponosom možemo da kažemo da

je svaki naš autor ne samo talenat koji želimo da podržimo, ved i prijatelj naše

Kude i osoba koja svojim ljudskim kvalitetima zavređuje da iza nje stanemo.

Kako možete da postanete naš partner?

Dakle, pretpostavimo da vam se dopala naša ideja i da želite da podržite

našu viziju i pomognete nekom od naših autora da objavi svoje delo. Šta dalje?

Za sve dalje informacije o tome kako da započnemo saradnju i ostvarimo

partnerski odnos na obostrano zadovoljstvo i zadovoljstvo naših autora i

čitalaca, najbolje je da nam se obratite putem emaila:

udruzenjeiknera@gmail.com

Takođe nas možete pozvati telefonom na sledede brojeve:

066 965 46 96 – Jelena Gavrilovid

060 599 69 95 – Milica Joksimovid

Naša web stranica trenutno je u izradi i brzo de biti dostupna!

Možete izadi i na naš blog: iknerablogspot.com

Svojim bududim partnerima dostavljamo na uvid Rešenje o registraciji

našeg udruženja, kao i ostala pravna akta koja potvrđuju legalnost našeg delovanja.

Zašto „Nera?“

Nera je reka koja izvire u Rumuniji, u podnožju Karpata, i teče kroz južni

Banat, ulivajudi se u Dunav kod Stare Palanke. Ona je prirodna granica između

Srbije i Rumunije. Ali, Nera nije samo reka. Nera je – magija! Za one koji je prvi

put vide, ona je otkride jednog novog sveta, planinski žubor usred ravnice,

zaboravljena bajka iz detinjstva koja se otvara pred njihovim očima. Za

poznavaoce Nere, meštane i posetioce, Nera je – svetilište. Ulazak u Neru je

ritual pročišdenja, novog rađanja. U njenim vrbacima se roje vilini konjici

najneverovatnijh boja, od nežno ružičaste, smaragdne, tirkizne do jarko crvene,

i svih nijansi između. Nigde njihov let ne odražava toliku lakodu postojanja i ne

pretvara život u ples, u čistu radost. Miris mineralnog lekovitog blata meša se

sa mirisom vode, riba, ivanjskog cveda sa krivudavih obala. Posetilac istraživačkog

duha, koji krene uzvodno, ne maredi za grubo kamenje na dnu, stoički

podnosedi povremeni oštar bol u tabanima, dospeva do dobro skrivenih mesta

i oaza koje se mogu uporediti samo sa Edenskim vrtom. Sedanje na nešto

iskonsko, uspavano, nešto što se oduvek nalazilo u našem prasedanju, u našoj

krvi, počinje da struji u nama. Ovako to treba da izgleda. Ovako je to izgledalo u

doba nevinosti i harmonije. Osedamo se kao Prvi čovek i Prva žena, opčinjeni

svime što vidimo, sjedinjeni sa vodom i rastinjem, hvatamo se za vrbinu granu

u dubokom brzaku, vodena struja želi da nas vrati nazad, kao da nas testira.

Čvrsto se hvatamo i puštamo vodi da nas iznova oblikuje, vaja, od blata i

mehurova, od pene i sna. Sa vilinim konjicima raspletenim oko nas, kao

božanskim iskrama koje dolaze da probude, sastave i raspire one potamnele,

otuđene i otežale delove nas, koji nas vuku na dno… To je Nera.

Otkud „Nera“ u našoj priči?

Upravo je ova magična reka spojila dve srodne energije, dva sanjarska

duha u jednu – VIZIJU!

Privučene zajedničkom ljubavlju prema knjizi i pisanoj reči, sličnim literarnim

senziblitetom, osnivači „Nere“ otkrivaju još nešto, potpuno neočekivano i

spontano – da gaje i zajedničko oduševljenje i očaranost rekom Nerom, na

kojoj su doživeli nezaboravne trenutke. Nezavisno jedna od druge, u nekim

sasvim drugim vremenima, obe su „krštene“ u toj bistrini i pričešdene istim

komadom neba i vodom sa istog izvora. Evociranje uspomena sa Nere, živopisno

ređanje slika i utisaka, pokrenuli su jednu jaku stvaralačku energiju, slično

samom toku ove reke, čas blagom i pitomom, čas žustrom i jakom.

Tako je jedinstveni doživljaj jedne iste reke povezao dva slična duha i

pomogao im da otkriju isti entuzijazam i strast. Nera je bila svojevrsna inicijacija.

I znamen. Ime izdavačke kude se samo nametnulo.

Od početka nam je bilo jasno da ne možemo da ispravljamo „krive Drine“

u današnjem izdavaštvu. Ali zato možemo da budemo ta mala žustra planinska

reka u sred mirne ravnice koja donosi promenu. Osveženje. Pratidemo njen tok

u nama, njen ritam, usporavati i ubrzavati kada treba. I povremeno idi protiv

struje da bismo došli do onih skrivenih oaza koji su nagrada za svaki trud.

Zadovoljnih autora i čitalaca i one izvanredne razmene između njih koja

predstavlja magiju za sebe. Ples vilinih konjica i vrbinih grana.

One Response to UDRUŽENJE „IK NERA“