Inex Gallery!

Filed under: afirmator,vizuelne umetnosti |

niclas v2-3Za izgrađivanje lika umetnika bitan je njegov izražajni jezik, način na koji umetnik govori sopstvenim delom, vrednost koju dostiže u delu, ali za ukupno sagledavanje tog lika isto toliko je bitno i umetnikovo ponašanje, način na koji se uključuje u svet umetnosti, kakve je poduhvate i obaveze u svetu umetnosti, naročito u svojoj bliskoj okolini, spreman i u stanju da preduzme. Lik umetnika Niclasa Zandera u svom stvaralaštvu obuhvata produkciju različitih medija (slikarstvo, fotografiju, performans, instalaciju, word poetry) kroz čije vidove razlaže gotove oblike sveta na osobena svojstva materije, te stvara druge oblike pomoću međuodnosa tih svojstava, objedinjujući ih političkim, društvenim, najzad, i civilizacijskim stavom permanentnog preoblikovanja stvarnosti kapitalističkog, hrišćanskog i tradicionalnog koncepta sveta. Antikorporacijski siže McDonalds-a (fotografija) upravo sprovodi ideju uzvraćenog nasilja, preinačujući koncept u klanicu. Osim toga, kroz posmatranje rada ovog lika umetnika susrećemo se i sa temom golih/nagih tela (fotografije), koja se, postupkom transfiguracije i translokacije, smeštaju u prostor hrišćanstva i nepriznavanja svetosti prestupa, te se takvim odnosom prestupa i zabrane (umetnik obitava u zabranjenom polju) postiže svojevrsno incidentno delovanje. Ovde se možemo poslužiti i Batajevim pojmovima žrtvovanja i erotizma, kao i pojmovima kontinuiteta i diskontituiteta. Iskustvo rada Niclasa Zandera pokazuje, u tom smislu, preokrenuti smer u kome se odvija značenje njegove umetnosti. Očekivano, izvođenje umetničkih radova se proteže i na performans u likovnoj umetnosti, kojim se postiže superiornost tela/materijala, kao i na performativni zamah u književnosti, koji se ne može posmatrati samo unutarknjiževno, nego i manifestno u enormnom broju javnih pesničkih čitanja, čija izvođenja, jasno markirana, podrazumevaju specifičnu materijalnost glasa, i kada se književnost emfatično realizuje kao predstava.
Niclas Zander je rođen 1971. godine u Landskrunu, Švedska. Kao umetnik, istoričar umetnosti i kustos učestvovao je na brojnim samostalnim i zajedničkim izložbama u izlagačkim prostorima poput Studio 44, Formverk, Bondegatans underjordiska scen i Gnesta konsthall u Malmeu, Stokholmu i Eskilstunu. Organizovao je radionice u Berlinu, Hamburgu i Kopenhagenu.
———————————————————————————-

The body of a voice
For ever evolving artist’s personality it’s important the way he is expressing and communicating through his own artwork and the value his work is reaching. But for the complete image of this personality his attitude and the way he is connecting with the world of art, the kinds of challenges and responsibilities he is prepared to take on are also relevant. Niclas Zander’s work includes variety of art practices and diverse production (painting, photography, performance, installation, word poetry) which he is using to dissolve this world’s matters into elements he then uses to create a whole new shape of things by merging them with political, social, and finally with capitalistic, Christian and traditional views of the world. Anti-corporate summery of MC Donald’s (photography) he is carrying out the idea of counter-violence by presenting it as a slaughter house. Observing the art of Niclas Zander we encounter the theme with nude bodies (photography) transfigured and altered in Christian setting denying the sanctity of the sin, thus in relation with sin and prohibition he achieves specific incidental effect. Here, we can apply Bataille’s concept of sacrifice and erotic. And concepts of continuity and discontinuity. The experience of Niclas Zander’s art, in that sense, shows a reverse direction where the meaning of his art lives. As it would has been expected, art practice is stretching into a performance in the fine arts and with it gains the superiority of the body/ material and to the performance gesture in literature, that cannot only be perceived as inter-literary, but also as manifested at enormous number of poetry readings, and it’s performance clearly marked, imply specific materiality of voice also when the literature is emphatically realized as a theatrical show.
Niclas Zander was born in 1971. in Landskrona, Sweden. Participated as an artist, art historian and curator in numerous solo shows and group expositions in art spaces such as Studio 44, Formverk (art zone), Bondegatans underground scene and Gnesta konsthall in Malmo, Landskrona, Stockholm, Gnesta and Eskilstuna. Organized workshops in Berlin, Hamburg and Copenhagen.